Átharvana Jóga ®

Džábála Darśana Upanišad

Tato Upanišad pojednávající o józe, obsahující celkem deset kapitol, pojednává ve svém sledu o zásadách a přikázáních jógy. Člověk se musí nejprve ukáznit za pomoci deseti omezení, dobrovolně přijatých jako závazek. Druhým stupněm jsou usměrnění, doplněná o recitaci manter. Následně je pozornost soustředěna na výklad různých meditačních pozic, které jsou podrobně vyloženy. Je rozebrána soustava proudnic, Ida a Pingala, a zdůrazněna potřeba vnímat božstvo jako niterné, nikoli vnější. Nejvyšší Vládce je netělesný, vnímaný jako absolutní Brahma. Dále se popisují různé metody očisty proudnic a jejich prodýchávání, za účelem dosažení čistého stavu. Poté sou prodýchávány proudnice a zadržován dech. Adept medituje na slabiku ÓM. Zadržování dechu vede společně s dalšími postupy k odstranění nemocí a roznícení niterného ohně, který je posléze pozvedán v podobě Kundalí směrem k temeni. To rovněž napomáhá zničení znovuzrozování. Odtažení smyslů vede ke zničení všech hříchů a je prováděna společně s meditací na energetická centra těla. Tělo je rozděleno do sfér pěti elementů, na které má adept meditovat vždy s příslušnou hláskou a božstvem. Nejvyšší mantrou je Prańava, slabika ÓM, reprezentující podstatu veškerenstva. Připravený k meditaci je adept uvědoměn o podstatě Nejvyššího Vládce, nejzazší smysl a podstatu, bez počátku i konce. Rozjímá tak o nehmotném, nehmatatelném, smysly nedostupném, vědomém a blaženém Brahma, a také o vlastním Já, které je jeho součást. Tím se vytrácejí pochyby a adept pro sebe ničí hmotnou existenci skrze Samádhi, ve kterém vnímá všudepřítomný átman, vrcholný a bez vad. Již není schopen vidět rozdíl mezi svým Já a nejvyšším božstvem. Ztotožněn se Šivou, nahlíží veškeré rozdíly jen jako pěnu na hladině vody. Jediné vědomí, které opanovává svět, zpřítomňuje v sobě pohroužený adept, zatímco svět se jeví být jen pouhopouhý přelud. Tím dosahuje radosti a nejvyššího odvrácení od hmoty.


 • Část první ➟ Jógová omezení — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o józe a věnuje se rozboru omezení, která na sebe adept dobrovolně bere, aby přemáhal svou zvířecí podstatu a jednal civilizovaně. Poté co je vyložena jóga jako stezka osmi oddílů, pozornost je směřována k prvnímu z nich, kterým … ☞
 • Část druhá ➟ Závazky v józe — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o tom, co by měl jógin provádět, aby se rozvinul v duchovní bytost, co tvoří závazek, který by měl dodržovat každý uvážlivý adept. Nejprve je pozornost věnována popisu základní podstaty každého z jednotlivých … ☞
 • Část třetí ➟ Různé pozice těla — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o různých cvičebních pozicích jógy. Celkem vyjmenovává osm takových pozic, které jsou uvedeny jako ukázkový vzorek a jejichž popis provedení je podán níže v textu. Většina z nich je vhodná pro meditaci, některé … ☞
 • Část čtvrtá ➟ Soustava proudnic — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o soustavě proudnic fyzického těla. Jedná se o starobylý popis toho, jak vypadá lidské tělo zevnitř z hlediska jógové představy o rozmístění psychických kanálů. Centrální cévou je míněna mícha, kolem … ☞
 • Část pátá ➟ Dechová meditace — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává dechovém cvičení, prováděném v soustředěném stavu, sedě s vyrovnaným trupem. Základem úspěšného cvičení jógy je výběr vhodného meditačního místa, kde si má mudrc zhotovit přístřešek … ☞
 • Část šestá ➟ Postup zadržování dechu — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o postupech provádění dechových cvičení, spojených s omezováním vzduchu, která vedou k postupnému odstranění všech nemocí a dosažení dlouhověkosti. Výsledkem takového cvičení je však nejen pevné … ☞
 • Část sedmá ➟ Odtažení smyslů — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o metodě odtažení smyslů od vnějších objektů zájmu, která představuje mechanickou cestu kontroly vlastního vědomí. Podle textu této kapitoly je smyslem Pratyáháry dosažení Brahma. Vhodnou pozicí pro cvičení je prý … ☞
 • Část osmá ➟ Pateré soustředění — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává stručně koncentraci, prováděné mentálním soustředěním se na patero živlů v našem těle, kterými je země, voda, oheň, vzduch a prostor, spolu s příslušnými božstvy. Jednotlivé oblasti těchto živlů jsou … ☞
 • Část devátá ➟ Něco o meditaci — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o meditaci na duchovní Já jako svrchovaného vládce, Íśvaru, skrze velký výrok „On jsem Já“. Vytvoření správné představy o nejvyšším je považováno za dobrý základ pro meditační praxi. Vládnoucí … ☞
 • Část desátá ➟ O vyrovnaném vědomí — z Džábála Darśana Upanišad popisuje konečnou fázi jógy, zvanou Samádhi. Na začátku je zdůrazněno, že Samádhi ničí materialismus a tendenci ke znovuzrozování. Adept dozvídá o duchu jako o nejvyšším a ve své podstatě jediném principu, z něhož vše … ☞

 
.: 🖥️ úplné ✔️ : 📱 roztažené : 📱 kontrastní : 📱 mobilní :.     © Agni Varman 1999-2020
 
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

 • 12. 1. 2020 – Započato překládání chvalozpěvu pro bohyni Párvatí, zvaného , který je překrásný a stojí za to jej mít konečně přeložen pro radost každého rozpustilého ducha.
 • 9. 1. 2020 – Dokončeno překládání Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Buzení hordy nesmrtelných☚ Amaraugha prabódha – text je dílem mudrce Górakhnáthy a pojednává o józe, kterou dělí na několik známých metod. Za nejdůležitější však je považována metoda Rádža-jógy, spočívající v meditaci. Mnoho adeptů se vydává… ❧, jenž v 74 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
 • 21. 12. 2019 – Dokončeno překládání úvodní pasáže z Mahánáráyana Upanišad, nazvané Svrchovaný vládce vesmíru☚ Svrchovaný vládce vesmíru – úryvek je začátek textu Mahánáráyana Upanišad a představuje jednu z jejích nejskvělejších částí. Popisuje mystickým způsobem nejvyšší vesmírnou bytost, která je zdrojem a spočinutím všech… ❧, která barvitě popisuje mytickou bytost, která reprezentuje nejvyšší Brahman a ovládá veškerý vesmír.
 • 24. 9. 2019 – Zahájeno překládání Górakhnáthova spisu o józe, nazvaného Buzení hordy nesmrtelných☚ Amaraugha prabódha – text je dílem mudrce Górakhnáthy a pojednává o józe, kterou dělí na několik známých metod. Za nejdůležitější však je považována metoda Rádža-jógy, spočívající v meditaci. Mnoho adeptů se vydává… ❧, jenž v 74 verších pojednává o námětech hatha jógy z pohledu indické nátha tradice.
 • 19. 9. 2019 – Dokončeno překládání šesté a poslední kapitoly Sámkhja sútry, nazvané Vlastní doktrína Sámkhje☚ Vlastní doktrína Sámkhje – šestá, poslední kapitola Sámkhya Sútry, která se znovu souhrnně zabývá vlastní naukou Sámkhje, přičemž mnohá témata znovu opakuje a zdůrazňuje základní pilíře této starobylé doktríny, byť… ❧, obsahujícího dodatečnou rekapitulaci veškerých kategorií této nauky.
 • 2. 6. 2019 – Započato překládání Matsyéndranáthova spisku o józe, nazvaného Yóga-mártáńda grantha☚ text je dílem mudrce Matsyéndranáthy a pojednává zevrubně o józe, skrze útržkovité popisy, které se dotýkají mnoha zajímavých témat. Přichází k nám v natolik poškozené formě, že musel být rekonstruován za účelem… ❧, který se stručně a postupně věnuje popisu jógy, která má být nástrojem ke zničení bolesti, způsobené zrozením ve světě.


Technická sekce