Átharvana Jóga ®

Džábála Darśana Upanišad

Tato Upanišad pojednávající o józe, obsahující celkem deset kapitol, pojednává ve svém sledu o zásadách a přikázáních jógy. Člověk se musí nejprve ukáznit za pomoci deseti omezení, dobrovolně přijatých jako závazek. Druhým stupněm jsou usměrnění, doplněná o recitaci manter. Následně je pozornost soustředěna na výklad různých meditačních pozic, které jsou podrobně vyloženy. Je rozebrána soustava proudnic, Ida a Pingala, a zdůrazněna potřeba vnímat božstvo jako niterné, nikoli vnější. Nejvyšší Vládce je netělesný, vnímaný jako absolutní Brahma. Dále se popisují různé metody očisty proudnic a jejich prodýchávání, za účelem dosažení čistého stavu. Poté sou prodýchávány proudnice a zadržován dech. Adept medituje na slabiku ÓM. Zadržování dechu vede společně s dalšími postupy k odstranění nemocí a roznícení niterného ohně, který je posléze pozvedán v podobě Kundalí směrem k temeni. To rovněž napomáhá zničení znovuzrozování. Odtažení smyslů vede ke zničení všech hříchů a je prováděna společně s meditací na energetická centra těla. Tělo je rozděleno do sfér pěti elementů, na které má adept meditovat vždy s příslušnou hláskou a božstvem. Nejvyšší mantrou je Prańava, slabika ÓM, reprezentující podstatu veškerenstva. Připravený k meditaci je adept uvědoměn o podstatě Nejvyššího Vládce, nejzazší smysl a podstatu, bez počátku i konce. Rozjímá tak o nehmotném, nehmatatelném, smysly nedostupném, vědomém a blaženém Brahma, a také o vlastním Já, které je jeho součást. Tím se vytrácejí pochyby a adept pro sebe ničí hmotnou existenci skrze Samádhi, ve kterém vnímá všudepřítomný átman, vrcholný a bez vad. Již není schopen vidět rozdíl mezi svým Já a nejvyšším božstvem. Ztotožněn se Šivou, nahlíží veškeré rozdíly jen jako pěnu na hladině vody. Jediné vědomí, které opanovává svět, zpřítomňuje v sobě pohroužený adept, zatímco svět se jeví být jen pouhopouhý přelud. Tím dosahuje radosti a nejvyššího odvrácení od hmoty.


 • Část první ➟ Jógová omezení — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o józe a věnuje se rozboru omezení, která na sebe adept dobrovolně bere, aby přemáhal svou zvířecí podstatu a jednal civilizovaně. Poté co je vyložena jóga jako stezka osmi oddílů, pozornost je směřována k prvnímu z nich, kterým … ☞
 • Část druhá ➟ Závazky v józe — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o tom, co by měl jógin provádět, aby se rozvinul v duchovní bytost, co tvoří závazek, který by měl dodržovat každý uvážlivý adept. Nejprve je pozornost věnována popisu základní podstaty každého z jednotlivých … ☞
 • Část třetí ➟ Různé pozice těla — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o různých cvičebních pozicích jógy. Celkem vyjmenovává osm takových pozic, které jsou uvedeny jako ukázkový vzorek a jejichž popis provedení je podán níže v textu. Většina z nich je vhodná pro meditaci, některé … ☞
 • Část čtvrtá ➟ Soustava proudnic — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o soustavě proudnic fyzického těla. Jedná se o starobylý popis toho, jak vypadá lidské tělo zevnitř z hlediska jógové představy o rozmístění psychických kanálů. Centrální cévou je míněna mícha, kolem … ☞
 • Část pátá ➟ Dechová meditace — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává dechovém cvičení, prováděném v soustředěném stavu, sedě s vyrovnaným trupem. Základem úspěšného cvičení jógy je výběr vhodného meditačního místa, kde si má mudrc zhotovit přístřešek … ☞
 • Část šestá ➟ Postup zadržování dechu — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o postupech provádění dechových cvičení, spojených s omezováním vzduchu, která vedou k postupnému odstranění všech nemocí a dosažení dlouhověkosti. Výsledkem takového cvičení je však nejen pevné … ☞
 • Část sedmá ➟ Odtažení smyslů — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o metodě odtažení smyslů od vnějších objektů zájmu, která představuje mechanickou cestu kontroly vlastního vědomí. Podle textu této kapitoly je smyslem Pratyáháry dosažení Brahma. Vhodnou pozicí pro cvičení je prý … ☞
 • Část osmá ➟ Pateré soustředění — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává stručně koncentraci, prováděné mentálním soustředěním se na patero živlů v našem těle, kterými je země, voda, oheň, vzduch a prostor, spolu s příslušnými božstvy. Jednotlivé oblasti těchto živlů jsou … ☞
 • Část devátá ➟ Něco o meditaci — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o meditaci na duchovní Já jako svrchovaného vládce, Íśvaru, skrze velký výrok „On jsem Já“. Vytvoření správné představy o nejvyšším je považováno za dobrý základ pro meditační praxi. Vládnoucí … ☞
 • Část desátá ➟ O vyrovnaném vědomí — z Džábála Darśana Upanišad popisuje konečnou fázi jógy, zvanou Samádhi. Na začátku je zdůrazněno, že Samádhi ničí materialismus a tendenci ke znovuzrozování. Adept dozvídá o duchu jako o nejvyšším a ve své podstatě jediném principu, z něhož vše … ☞

 
.: 🖥 úplné ✔ : 📱 roztažené : 📱 kontrastní : 📱 mobilní :.     © Agni Varman 1999-2019
 
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

 • 2. 6. 2019 – Započato překládání Matsyéndranáthova spisku o józe, nazvaného Yóga-mártáńda grantha☚ text je dílem mudrce Matsyéndranáthy a pojednává zevrubně o józe, skrze útržkovité popisy, které se dotýkají mnoha zajímavých témat. Přichází k nám v natolik poškozené formě, že musel být rekonstruován za účelem… ❧, který se stručně a postupně věnuje popisu jógy, která má být nástrojem ke zničení bolesti, způsobené zrozením ve světě.
 • 29. 5. 2019 – Dokončeno překládání Matsyéndranáthova spisku o józe, nazvaného Jóga Višaya☚ text je dílem mudrce Matsyéndranáthy a pojednává stručně o józe, skrze útržkovité popisy, které se dotýkají mnoha zajímavých témat. Přestože se v tomto textu autor snažil cvičební praxi jógy zachytit co nejúplněji, většiny témat… ❧, jenž v několika verších pojednává o rozmanitých námětech jógy z pohledu indické nátha tradice.
 • 14. 10. 2019 – Dokončeno překládání páňčarátrového textu Brahma Samhitá☚ obsahuje filosofické pojednání o vzniku vesmíru podle páńčarátrové tradice a zároveň úžasné modlitby, které Brahmá pronesl vůči prvotní duchovní bytosti, zvané Góvinda, na základě kterého se mu nejvyšší Bůh zjevil… ❧, který obsahuje popis vzniku vesmírů z původního božstva, narození Brahmy a jeho modlitby k nejvyššímu božstvu.
 • 6. 4. 2019 – Zahájeno překládání Matsyéndranáthova spisku o józe, nazvaného Jóga Višaya☚ text je dílem mudrce Matsyéndranáthy a pojednává stručně o józe, skrze útržkovité popisy, které se dotýkají mnoha zajímavých témat. Přestože se v tomto textu autor snažil cvičební praxi jógy zachytit co nejúplněji, většiny témat… ❧, jenž v několika verších pojednává o rozmanitých námětech jógy z pohledu indické nátha tradice.
 • 5.4.2019 – Dokončeno překládání úryvku z 6. kapitoly Bŕhad Brahma Samhity, nazvaného Objasnění Náráyańy☚ pocházející z páňćarátrové Bŕhad Brahma Samhity, z části zvané Sudarśana Gítá, obsahuje etymologický rozbor slavné mantry Óm namó Náráyańáya. Je plný odkazů k jiným známým materiálům z oblasti védánty… ❧, který společně s popisem slabiky Óm a k ní přidružené mantry namó náráyańáya, objasňuje podrobně význam výrazu Náráyańa.


Technická sekce