Átharvana Jóga ®

Džábála Darśana Upanišad

Tato Upanišad pojednávající o józe, obsahující celkem deset kapitol, pojednává ve svém sledu o zásadách a přikázáních jógy. Člověk se musí nejprve ukáznit za pomoci deseti omezení, dobrovolně přijatých jako závazek. Druhým stupněm jsou usměrnění, doplněná o recitaci manter. Následně je pozornost soustředěna na výklad různých meditačních pozic, které jsou podrobně vyloženy. Je rozebrána soustava proudnic, Ida a Pingala, a zdůrazněna potřeba vnímat božstvo jako niterné, nikoli vnější. Nejvyšší Vládce je netělesný, vnímaný jako absolutní Brahma. Dále se popisují různé metody očisty proudnic a jejich prodýchávání, za účelem dosažení čistého stavu. Poté sou prodýchávány proudnice a zadržován dech. Adept medituje na slabiku ÓM. Zadržování dechu vede společně s dalšími postupy k odstranění nemocí a roznícení niterného ohně, který je posléze pozvedán v podobě Kundalí směrem k temeni. To rovněž napomáhá zničení znovuzrozování. Odtažení smyslů vede ke zničení všech hříchů a je prováděna společně s meditací na energetická centra těla. Tělo je rozděleno do sfér pěti elementů, na které má adept meditovat vždy s příslušnou hláskou a božstvem. Nejvyšší mantrou je Prańava, slabika ÓM, reprezentující podstatu veškerenstva. Připravený k meditaci je adept uvědoměn o podstatě Nejvyššího Vládce, nejzazší smysl a podstatu, bez počátku i konce. Rozjímá tak o nehmotném, nehmatatelném, smysly nedostupném, vědomém a blaženém Brahma, a také o vlastním Já, které je jeho součást. Tím se vytrácejí pochyby a adept pro sebe ničí hmotnou existenci skrze Samádhi, ve kterém vnímá všudepřítomný átman, vrcholný a bez vad. Již není schopen vidět rozdíl mezi svým Já a nejvyšším božstvem. Ztotožněn se Šivou, nahlíží veškeré rozdíly jen jako pěnu na hladině vody. Jediné vědomí, které opanovává svět, zpřítomňuje v sobě pohroužený adept, zatímco svět se jeví být jen pouhopouhý přelud. Tím dosahuje radosti a nejvyššího odvrácení od hmoty.


 • Část první ➟ Jógová omezení — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o józe a věnuje se rozboru omezení, která na sebe adept dobrovolně bere, aby přemáhal svou zvířecí podstatu a jednal civilizovaně. Poté co je vyložena jóga jako stezka osmi oddílů, pozornost je směřována k prvnímu z nich, kterým … ☞
 • Část druhá ➟ Závazky v józe — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o tom, co by měl jógin provádět, aby se rozvinul v duchovní bytost, co tvoří závazek, který by měl dodržovat každý uvážlivý adept. Nejprve je pozornost věnována popisu základní podstaty každého z jednotlivých … ☞
 • Část třetí ➟ Různé pozice těla — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o různých cvičebních pozicích jógy. Celkem vyjmenovává osm takových pozic, které jsou uvedeny jako ukázkový vzorek a jejichž popis provedení je podán níže v textu. Většina z nich je vhodná pro meditaci, některé … ☞
 • Část čtvrtá ➟ Soustava proudnic — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o soustavě proudnic fyzického těla. Jedná se o starobylý popis toho, jak vypadá lidské tělo zevnitř z hlediska jógové představy o rozmístění psychických kanálů. Centrální cévou je míněna mícha, kolem … ☞
 • Část pátá ➟ Dechová meditace — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává dechovém cvičení, prováděném v soustředěném stavu, sedě s vyrovnaným trupem. Základem úspěšného cvičení jógy je výběr vhodného meditačního místa, kde si má mudrc zhotovit přístřešek … ☞
 • Část šestá ➟ Postup zadržování dechu — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o postupech provádění dechových cvičení, spojených s omezováním vzduchu, která vedou k postupnému odstranění všech nemocí a dosažení dlouhověkosti. Výsledkem takového cvičení je však nejen pevné … ☞
 • Část sedmá ➟ Odtažení smyslů — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o metodě odtažení smyslů od vnějších objektů zájmu, která představuje mechanickou cestu kontroly vlastního vědomí. Podle textu této kapitoly je smyslem Pratyáháry dosažení Brahma. Vhodnou pozicí pro cvičení je prý … ☞
 • Část osmá ➟ Pateré soustředění — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává stručně koncentraci, prováděné mentálním soustředěním se na patero živlů v našem těle, kterými je země, voda, oheň, vzduch a prostor, spolu s příslušnými božstvy. Jednotlivé oblasti těchto živlů jsou … ☞
 • Část devátá ➟ Něco o meditaci — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o meditaci na duchovní Já jako svrchovaného vládce, Íśvaru, skrze velký výrok „On jsem Já“. Vytvoření správné představy o nejvyšším je považováno za dobrý základ pro meditační praxi. Vládnoucí … ☞
 • Část desátá ➟ O vyrovnaném vědomí — z Džábála Darśana Upanišad popisuje konečnou fázi jógy, zvanou Samádhi. Na začátku je zdůrazněno, že Samádhi ničí materialismus a tendenci ke znovuzrozování. Adept dozvídá o duchu jako o nejvyšším a ve své podstatě jediném principu, z něhož vše … ☞

 
.: mobil : e-kniha :. © Agni Varman 1999-2018
 
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

 • 4.12.2018 – Dokončeno překládání 24. kapitoly Bhágavata Puráńy, nazvané Sumarizace sámkhjové nauky☚ podává sumarizaci do sámkhjové nauky, zabývající se postupnou evolucí základních podstat fyzického světa, tak jak jsou v této nauce definovány, z původní Prakŕti, mající třech kvalit, pod dohledem vědomého Já, bytosti zvané Puruša…. ❧, která vysvětluje principy evoluce hmoty, základních prvků a vesmírných božstev, dle původních představ.
 • 20.10.2018 – Zahájeno překládání 24. kapitoly Bhágavata Puráńy, nazvané Sumarizace sámkhjové nauky☚ podává sumarizaci do sámkhjové nauky, zabývající se postupnou evolucí základních podstat fyzického světa, tak jak jsou v této nauce definovány, z původní Prakŕti, mající třech kvalit, pod dohledem vědomého Já, bytosti zvané Puruša…. ❧, která vysvětluje principy evoluce hmoty, základních prvků a vesmírných božstev, dle původních představ.
 • 11.10.2018 – Dokončeno překládání Amŕtanáda Upanišad, nazvané O nesmrtelném znění☚ Amŕta-náda Upanišad – jógová upanišad, zevrubně popisuje, kterak skrze jógu dosáhne adept dokonalosti, a již se znovu nenarodí. V průběhu výkladu se dotýká mnoha stěžejních témat jógy, mezi která patří dechová cvičení a práce… ❧, pojednávající o procesu dosažení dokonalosti skrze tradiční cestu mystické jógy, spojenou s transformací dechu v energii, prostupující šesti centry těla.
 • 23.8.2018 – Zahájeno překládání páté kapitoly Sámkhja Sútry, nazvané Vyvracení nedorozumění☚ pátá kapitola Sámkhya Sútry, zabývající se rozborem různých témat a tradičních pojetí a vyvrácením nesprávných pochopení a názorů. Podrobnější popis bude přidán s dokončením překladu. ❧, ve které je vyvráceno mnoho nedorozumění ohledně sámkhjové nauky i sútry samotné.
 • 23.8.2018 – Dokončeno překládání čtvrté kapitoly Sámkhja Sútry, nazvané Způsoby odhalení pravdy☚ čtvrtá kapitola Sámkhya Sútry, popisující způsoby dosažení pravého poznání. Adept by se měl věnovat své duchovní praxi s pečlivostí a bez nevhodných očekávání, a postupně se zbavit svých špatností a tužeb. Když bude… ❧, která v příkladech pojednává o způsobech, kterými je možné se osvobodit od vlivu hmoty.


Technická sekce