Átharvana Jóga ®

Muńd'aka Upanišad 1.1.1–2


  1.1. vydání  

Átharvana Vidyá

Tento úryvek je začátkem Mundaka upanišady a vysvětluje předávání posvátné nauky od dávnověku až do současnosti. Vyzvedává asketický život, zasvěcený duchovnímu rozjímání v ústraní, nad materialistický život, plný tužeb. Vysvětleno je, jak důležité je studovat původní texty jógy, abychom mohli skutečně věrně následovat tuto tradiční duchovní cestu.

ॐ ब्र॒ह्मा दे॒वानां॑ प्रथ॒मः सम्ब॑भूव॒ विश्व॑स्य क॒र्ता भुव॑नस्य गो॒प्ता ।
स ब्र॑ह्मवि॒द्यां स॑र्व॒विद्या॑प्रति॒ष्ठामथ॑र्वाय ज्येष्ठपु॒त्राय॑ प्राह ॥१॥

Óm brahmá dévánám' prathamas sambabhúva viśvasya kartá bhuvanasya góptá |
sa brahmavidyám' sarvavidyápratišth'ámatharváya džyéšth'aputráya práha || 1 || |

Brahmá, který vznikl jako první z bohů, strůjce vesmíru a ochránce světa,
vědění o Brahma, základ veškerých věd, nejstaršímu synu Atharvovi sdělil.

Indická duchovní tradice je založena na pečlivém předávání instrukce z učitele na žáka. Mytologickými zakladateli takovýchto učednických posloupností, o kterých se lidé často domnívají, že jsou zcela nepřerušené, bývají velice často legendární mudrci anebo dokonce božstva. V našem případě se za legendárního zakladatele nauky o Brahma stává praotec všech tvorů, Pradžápati Brahmá, strůjce vesmíru a první zrozená bytost tohoto světa. Tato božská osobnost, dlící na samotném vrcholku světa, plodí a tvoří vše ostatní a hmotný vesmír tvoří její fyzické tělo, respektive lotos, na kterém se zrodila. Brahmá předává poznání o tom, odkud sám pochází, svému synu, čímž je započata posloupnost duchovního vědění, neboť syn Atharvá toto poznání rovněž předává dále, jak se dozvíme v následujícím verši. Předávání moudra ze starších generací na nové, je základem moderní lidské civilizace. Dělají to dokonce i mnohá zvířata, aby uchovala dovednosti a znalosti, které bylo tak obtížné získat, pro další generace. Duchovní nauka je vrchol lidského hloubání, neboť se týká samotného základu, ze kterého vše vyvěrá. Duch, nazývaný v Indii Brahma, představuje nejjemnější základ, všudepřítomný a nesmrtelný, ze kterého od věků vyvěrá veškerá pomíjivá skutečnost, v němž přetrvává a do něhož se opět navrací. Jeho podstatou je vědomí, které se projevuje v každém tvoru, podobně jako oheň, hořící na mnoha místech, je jeden a tentýž. Brahma je princip a filosofické pojednání o něm bude námětem následujícího textu.

अथ॑र्वणे॒ यां प्रव॑देत ब्र॒ह्माऽथ॑र्वा॒ तं पु॒रोवा॒चाङ्गि॑रे॒ ब्रह्म॑विद्याम् ।
स भार॑द्वाजाय॒ सत्य॑वाहाय प्राह॒ भार॑द्वाजो॒ऽङ्गि॑रसे॒ परा॑वराम् ॥२॥

atharvańé yám' pravadéta brahmá_tharvá tam' puróváćán'gi brahmavidyám |
sa bháradvádžáya satyaváháya práha bháradvádžó_n'girasé parávarám || 2 ||

Cokoli Atharvanovi sdělil Brahmá, to moudro Brahma, on Angirovi,
a ten Bháradvádžovi Satjaváhovi, jenž následně Angirasovi je předal.

Nauka o Brahma byla předávána posloupností žáků od mytického boha stvořitele, Pradžápatiho Brahmy na jeho žáky a žáky jejich žáků, nežli se dostala k védským mudrcům a obyčejným lidem. S touto představou se již nedá nic dělat, takto je popsáno předávání posvátné nauky v textech a zde slouží jen jako jakýsi úvod, který má zdůraznit jednak velkou posvátnost tohoto pojednání, jednak poukázat na skutečnost, že se jedná o tradiční vědění, předávané dlouhou posloupností učitelů na svoje žáky, tedy o jakousi civilizační moudrost. Kdokoli dnes studuje upanišady, měl by si uvědomit jejich velké stáří. Z hlediska moderního datování těchto mysticko-filosofických pojednání jde o texty staré často i několik tisíc let a jejich přesné stáří zůstává otevřenou otázkou, neboť dosah původní ústní tradice je často velmi obtížně sledovatelný. Protože se však jedná o velmi staré nauky, měl by k nim člověk moderní doby vždy přistupovat s jistou mírou jazykové i myšlenkové tolerance a snažit se pochopit z nich toho co nejvíce, přestože vyjádření v nich použitá mohou působit někdy až příliš archaicky anebo komplikovaně.

Starobylá duchovní tradice

Duchovní poznání bylo odvěků předáváno řetězci učitelů. Přecházelo zučitele nažáka, který poznání zase předával dále. Různé větve této posloupnosti se během věků spojily, jiné rozdělily, některé vyschly a jiné vyrůstají znovu. Citovaný verš popisuje posloupnost odBrahmy a hovoří oduchovním poznání, které bylo nejprve vyloženo Atharvanovi. Muńdakópanišad, která je zdrojem této informace, náleží kAtharva-védu (Brahma-védu). Atharva-véda Samhitá původně existovala vdevíti recenzích (navadhátharvanó védah:). Tyto větve se jmenovaly (1) Paippaláda, (2) Tauda, (3) Muńd'a, (4) Śaunakíya, (5) Džádžala, (6) Džalada, (7) Bráhmavéda, (8) Dévadarśa a (9) Ćhárańavaidya. Dnes jsou zachovány pouze dvě znich: Śaunaka a Paippaláda. Muńd'aka Upanišad má dle názvu vztah ke zmíněné ztracené Muńd'a Samhitě. Dozvídáme se vní, že existují dva druhy poznání. Jedním poznáním je poznání, které lze získat studiem teorie ztextů, které je považováno zanižší verzi. Vyšším stupněm poznání je to, skrze které lze přímo dosáhnout Nejvyššího. Tímto vyšším poznáním je myšlena duchovní praxe, jóga. Askeze je zdůrazňována více nežli rituální stránka duchovního života a hmotné touhy a přání jsou vysloveně prohlášeny zazdroj budoucích potíží. Oslavováni jsou všichni, kteří se ve víře věnují askezi vlese, postí se a jsou zklidněného ducha, žijí žebravým životem světců a díky tomu putují sluneční branou až domíst, kde sídlí Ona, nejvyšší Bytost, věčný Duch. Moudrý člověk poznává jak činy zaplétají lidstvo dále dosvětskostí a je znechucen, protože tímto způsobem nejvyššího cíle dosáhnouti nelze. Podsprávným duchovním vedením je naopak schopen nastoupit duchovní cestu jógy.

Recitace posvátné slabiky Óm je považována zametodu, která vystřelí ducha člověka přímo doBrahma. Meditace naslabiků Óm je vnímána být nejlepší metodu, sjejíž pomocí se lze dostat naopačný břeh Samsáry. Dozvídáme se, že ve světě existují dvě bytosti, jedna, co pojídá plody životvorného stromu, a druhá, která jenom přihlíží. Spojení individuálního vědomí snejvyšším duchem, vyjádřené slovy paramam sámyam upaiti, může být narážkou naproces, kterému se později začalo technicky říkat jóga. Ztextu, jenž dále následuje je také patrné, že jógový život byl běžnou každodenností světců. Nacházíme zde navíc i větu: „Jen pravda vítězí a nikoli lež, neb pravdou je vytyčena cesta kbohům, kterou vystupují vzhůru mudrci naplněných tužeb dovýšin, kde nejvyšší je místo spočinutí této pravdy“. Že Nejvyšší je možné spatřit uvnitř vlastního nitra jako skryté nihitam guháyám je téměř samozřejmě dodáno, a že jej nelze spatřovati vnějšími smysly, rovněž zdůrazněno.

Pouze ten, kdo očistil svou povahu viśuddha sattvah:, je schopen vmeditaci dhyáyamánah: nahlédnout Onu, nejvyšší skutečnost. Že jest to Duch, kterého třeba poznávat a nechat projevit se ve vědomí, je zdůrazněno. Jako odstrašující případ je představován člověk, pachtící se ve světských přáních, který se bude dále převtělovat a rodit vtomto světě, díky zátěži připoutaností, znovu a znovu. Uklidnění (praśántih:) a nepohnutost ducha (dhíratá) jsou zdůrazněny jako důležité valstnosti osvíceného ducha. Nakonec jest vysloveno jméno procesu sebeukáznění jako samnyása-yóga — „metoda sebeaplikace, úplným odřeknutím všeho, co přináleží Světu“. Postupný proces zpětného rozpouštění je pak vyjádřen vněkolika stupních, a svět je přirovnáván ke změti řek, které vposledku opět skončí vmoři.

Poznání Átharvanů, opírající se mocně opoznání Véd a Upanišad, je velmi starobylou cestu, která omnohá staletí předchází klasický systém jógových cviků, jejž nacházíme ve mnohem pozdějších textech. Átharvanová Jóga, které se věnujeme i nanašich cvičebních setkáních, vychází zpoznání dávnověkých zřeců a netrpí tolika zatemněnostmi, jako mnohé současné jógové školy. Máme zde přitom namysli především onu podivuhodnou neschopnost pochopit opravdové záměry a cíle jógy, neschopnost přinést hlubší, nezakryté náhledy duše, neschopnost odvrhnout svůj materialismus. Také je zde, utěchto škol, patrný nedostatek aktivního kontaktu sminulostí. Díky obrácení se kpůvodním pramenům, ze kterých pocelá tisíciletí vyvěral a čerpal klasický systém, je možné kráčet poduchovní cestě sjistotou slepce, který je spolehlivě veden vidoucím. Ostatní, kdo neberou původní texty vúvahu, se vystavují nebezpečí svých vlastních nedokonalých myšlenek a úvah, které mohou způsobit jen další, hluboké a nesmyslné, bloudění vtomto pomíjivém světě.

Existuje takováto upanišadová metafora: „Sto plus jedna cest vychází ze srdce, znichž pouze jedna jediná směřuje vzhůru. Zbylé cesty zavádějí člověka domnohých koutů pomíjivé existence.“ Jen jedinou cestou lze úspěšně stoupat. Tato cesta, představující postupné odkládání materialismu a zbavování se světských tužeb, nakonec člověku plně vyjevuje onu „Neproměnnou Bytost“. Tou stejnou cestou, kterou se napočátku, dle legendy, vydal i praotec Brahmá, je třeba se ubírati také, jakoby jemu ve stopách, aby bylo dosaženo skutečného cíle a došlo knaplnění pravého údělu člověka.

…. přidáno: 25. 7. 2010
… úprava překladu: 27.7.2012
… poslední revize: 5.4.2014 (09:41:45)

Další doporučená četba

Máńdúkya Upanišad ➟ Poučení zpívající žáby — pochází s pochybnou přesností z období 100 — 200 CE a pojednává o slaice Óm. Rozebírá její čtyři části z hlediska jejich proslavenosti a propojení na čtyři různé stavy vědomí, probuzení, snění, hluboký spánek a duchovní procitnutí. Ačkoli teze, že … 

Karmanový zákon — pojednává o reinkarnaci. Základní myšlenka se odvíjí od principu navázání na započatou práci. Jedno tělo duch získává zatímco jiné opouští, podle principu zásluh. Jsou popsána dvě těla, hrubé hmotné a jemné příčinné. S jemným tělem pak … 

Metafyzické minimum — obsahuje filosofické odpovědi na otázku kde se nacházíme. Zabývá se definicemi prostoru a relativitou prostorového vnímání. Zdůrazňuje se v něm neustálý pohyb na mnoha rovinách i neschopnost určit pevný bod. Kritika vytváření pojmů, zastiňujících porozumění se prolíná … 

Vrcholné zaměření — obsahuje velmi stručný popis dosažení nejvyššího cíle skrze pozvedání životní síly vzhůru k temeni, za současné recitace jednoslabičného Brahma v podobě posvátné slabiky ÓM. Prováděje toto, adept současně svou mysl upíná na nejvyšší místo, totožné … 

 
.: mobil : e-kniha :. © Agni Varman 1999-2018
 
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

  • 4.12.2018 – Dokončeno překládání 24. kapitoly Bhágavata Puráńy, nazvané Sumarizace sámkhjové nauky☚ podává sumarizaci do sámkhjové nauky, zabývající se postupnou evolucí základních podstat fyzického světa, tak jak jsou v této nauce definovány, z původní Prakŕti, mající třech kvalit, pod dohledem vědomého Já, bytosti zvané Puruša…. ❧, která vysvětluje principy evoluce hmoty, základních prvků a vesmírných božstev, dle původních představ.
  • 20.10.2018 – Zahájeno překládání 24. kapitoly Bhágavata Puráńy, nazvané Sumarizace sámkhjové nauky☚ podává sumarizaci do sámkhjové nauky, zabývající se postupnou evolucí základních podstat fyzického světa, tak jak jsou v této nauce definovány, z původní Prakŕti, mající třech kvalit, pod dohledem vědomého Já, bytosti zvané Puruša…. ❧, která vysvětluje principy evoluce hmoty, základních prvků a vesmírných božstev, dle původních představ.
  • 11.10.2018 – Dokončeno překládání Amŕtanáda Upanišad, nazvané O nesmrtelném znění☚ Amŕta-náda Upanišad – jógová upanišad, zevrubně popisuje, kterak skrze jógu dosáhne adept dokonalosti, a již se znovu nenarodí. V průběhu výkladu se dotýká mnoha stěžejních témat jógy, mezi která patří dechová cvičení a práce… ❧, pojednávající o procesu dosažení dokonalosti skrze tradiční cestu mystické jógy, spojenou s transformací dechu v energii, prostupující šesti centry těla.
  • 23.8.2018 – Zahájeno překládání páté kapitoly Sámkhja Sútry, nazvané Vyvracení nedorozumění☚ pátá kapitola Sámkhya Sútry, zabývající se rozborem různých témat a tradičních pojetí a vyvrácením nesprávných pochopení a názorů. Podrobnější popis bude přidán s dokončením překladu. ❧, ve které je vyvráceno mnoho nedorozumění ohledně sámkhjové nauky i sútry samotné.
  • 23.8.2018 – Dokončeno překládání čtvrté kapitoly Sámkhja Sútry, nazvané Způsoby odhalení pravdy☚ čtvrtá kapitola Sámkhya Sútry, popisující způsoby dosažení pravého poznání. Adept by se měl věnovat své duchovní praxi s pečlivostí a bez nevhodných očekávání, a postupně se zbavit svých špatností a tužeb. Když bude… ❧, která v příkladech pojednává o způsobech, kterými je možné se osvobodit od vlivu hmoty.


Technická sekce