Átharvana Jóga ®

Siddha Siddhánta Paddhati

Tato šestidílná kniha, pojednávající o józe, kterou sepsal mudrc Górakša nátha, představuje klíčový text jedné z hlavních filosofických tradic Śivaismu. Text byl sepsán jako příručka hledače nejvyšší pravdy. Je založený na jeho vlastních duchovních zkušenostech. Doba jejího vzniku se traduje kolem devátého až desátého století našeho letopočtu. Mudrc Górakšanátha, který je autorem tohoto textu byl žákem slavného mudrce Matsyéndranáthy. Text je fenomenálním dílem vysoce vyvinutého intelektu s hlubokým vnitřním vhledem. Tato kniha je považována za autoritativní v rámci Nátha posloupnosti učitelů a původně byla dostupná pouze jejím členům. Na počátku devatenáctého století se stala kniha veřejně dostupnou a v roce 1960 byla poprvé vydána v tištěné formě v Sanskritu a v Hindí.

Text začíná metafyzickým úvodem o vzniku světa a vzniku a vývoji fyzického těla. Dále jsou popsána různá vitální centra fyzického těla, známá jako čakry, s nimi spojené síly a niterné oblasti s dokonalostmi, které k nim přináleží. Adept, který se na tato centra soustředí, dosahuje příslušných sil na cestě osmistupňové jógy. Soustředění tvoří důležitou složku celého procesu. Fyzické tělo je v jistém smyslu odrazem celého vesmíru a obsahuje v sobě zmenšenou podobu viditelného světa, má v sobě různé hory a řeky. Text se dále věnuje rozboru psychických stavů a pokračuje v popisu centrálního vědomí. Po podrobném rozboru vědomí je zdůrazněna důležitost uvědomování si své věčnosti a popsán vznik světa z ducha. Probuzená energie vede k vymanění. Tato energie vyvěrá z múládháry. Cílem je pozvednutí její jemné formy směrem vzhůru, skrze sušumnu a dosažení sebeuvědomění. Jóga je procesem vyrovnání všech substancí, vedoucím k získání naprosté sebekontroly. Praxe jógy je tak hlavním prostředkem seberealizace. Vedlejší účinky cvičení jsou pevné zdraví a síla smyslů. Cílem cesty je uvědomění si boha. Je popsán vznik světa z velkých elementů. Adept by měl postupně dospět k objevení radostnosti vlastního já. Pouze pravý učitel, který se sám již osvobodil, může přivést k osvobození i další bytosti. Milost učitele je v procesu seberealizace velice důležitá a jeho úctívání je doporučeno. Pohroužení do vlastního nitra vede k duševnímu vyrovnání a osvobození od samsáry. Nakonec jsou rozsáhle popsány a objasněny znaky od světa osvobozeného. Takovýto avadhúta je bytostí jen s minimem žijící, soustředěnou a uvážlivou, následující jakoukoli doktrínu a nepodléhající regulacím. V závěru je zdůrazněno, že nauku je povoleno předat pouze těm, kteří byli uznáni jako dostatečně kvalifikovaní. Předávání ostatním je zapovězeno pod trestem kletby.

Ještě podrobnější detaily k tomuto textu jsou veřejně dostupné v angličtině zde


 • Poučení první ➟ Vznik fyzického těla — Úvodní pasáže této kapitoly věnují pozornost metafyzice vzniku, pětičetnosti a dalším tématům, která souvisejí s rozvodem energií, známých z jógy. Po úvodním metafyzickém výkladu vzniku různých podstat, který je též velice podobný rozboru vzniku … ☞
 • Poučení druhé ➟ Zkoumání fyzického těla — Úvodní část textu věnuje pozornost rozboru psychických center, zvaných čakry, jejich umístění v těle a dokonalostem, které přináší rozjímání o nich. Druhá čtvrtina kapitoly se zaměřuje na popis šestnácti základen těla, představujících podrobnější … ☞
 • Poučení třetí ➟ Uvědomění fyzického těla — Ve fyzickém těle, které svým uspořádáním připomíná malý vesmír, se nacházejí různé oblasti, přirovnatelné ke světům, známým z tradiční indické literatury. Existují v něm též rozmanitá božstva. Každé fyzické tělo … ☞
 • Poučení čtvrté ➟ Základna fyzického těla — V této části se pojednává o vnitřní energii fyzického těla, která reprezentuje vědomí. Existují dvě formy této energie, projevená, které se říká Kula a neprojevená nerozlišená, které se zde říká Akula. Za nejvyšší uvědomění … ☞
 • Poučení páté ➟ O vyrovnání tělesných chutí — pojednává o vyrovnání veškerých substancí fyzického těla skrze proces sebeaplikace, kterým je jóga. Cílem onoho vyrovnání je obdržet nejvyšší duchovní rozpoložení, identifikované s nejvyšším místem. Osoby, které pomlouvají cestu jógy, je … ☞
 • Poučení šesté ➟ Znaky od světa oproštěného — pojednává o znacích od světa oproštěného jógina. Je to osoba, která ze sebe setřásla veškeré světské zatížení a provádí jógu. Meditující na Óm, zcela oproštěn od utrpení světa. Na těle pomazaný popelem, bez potřeb, jen s minimem žijící, … ☞

 
.: 🖥️ úplné ✔️ : 📱 roztažené : 📱 kontrastní : 📱 mobilní :.     © Agni Varman 1999-2024
 
Textové přírůstky

 • 8. 5. 2024 – Zahájeno překládání 236. kapitoly Brahma Puráńy, ve kterém mudrc Vjása podává výklad o sámkhja-józe – Vjásova expozice Sámkja-jógy☚ Vjásova expozice Sámkhja-jógy – Podrobnější popis bude přidán po dokončení překladu.. ❧.
 • 7. 5. 2024 – Dokončeno překládání 235. kapitoly Brahma Puráńy, ve kterém mudrc Vjása podává výklad o józe – Jógová praxe dle Vjásy☚ Jógová praxe dle Vjásy – Popisuje proces dosažení osvobození a vysvětluje, že člověk musí nejprve očistit svou mysl a smysly neustálým zapojením se do jógové praxe. Cílem je dosáhnout stavu, kdy jógin překračuje omezení těla a mysli, vedoucí… ❧.
 • 23. 4. 2024 – Zahájeno překládání 235. kapitoly Brahma Puráńy, ve kterém mudrc Vjása podává výklad o józe – Jógová praxe dle Vjásy☚ Jógová praxe dle Vjásy – Popisuje proces dosažení osvobození a vysvětluje, že člověk musí nejprve očistit svou mysl a smysly neustálým zapojením se do jógové praxe. Cílem je dosáhnout stavu, kdy jógin překračuje omezení těla a mysli, vedoucí… ❧.
 • 22. 4. 2024 – Dokončeno překládání základního textu Hatha jógy, zvaného Amŕta Siddhi – Dokonalost nesmrtelnosti☚ Amŕta-siddhi – Byl sepsán pravděpodobně nejpozději ve druhé polovině 11. století na území Dekánu v Indii. Jedná se o první text, který definuje systém jógy, jejíž primární metodou mají být fyzická cvičení. Zavádí mnoho… ❧.
 • 3. 2. 2024 – Zahájeno překládání čtvrté kapitoly třetího oddílu Brahma Súter, nazvané Vztah nauky o Brahma a rituálů☚ Vztah nauky o Brahma a rituálů – se zabývá tím, zda poznání o Brahma má nějakou propojenost s rituálem, anebo zda slouží svému samostatnému účelu, aby člověk dosáhl osvícení. Podrobnější popis bude doplněn po dokončení jejího… ❧, který se snaží vyjádřit v tom smyslu, že nabytí vědění o Brahma je samostatnou ucelenou vědou, sloužící k završení nejvyššího smyslu lidského života.
 • 3. 2. 2024 – Dokončeno překládání třetí kapitoly třetího oddílu Brahma Súter, nazvané Společný cíl všech meditací☚ Společný cíl všech meditací – analyzuje různé druhy meditací, jejichž společným cílem má být realizace Brahma. Diskutuje o podobnostech a rozdílech mezi různými typy meditací na nejvyšší Brahma. Argumentuje, že všechny formy meditace jsou v podstatě… ❧, analyzující různé meditace, uvedené v textech védánty, snaže se poukázat na jejich společný cíl.
 • 11. 10. 2023 – Zahájeno překládání základního textu Hatha jógy, zvaného Amŕta Siddhi – Dokonalost nesmrtelnosti☚ Amŕta-siddhi – Byl sepsán pravděpodobně nejpozději ve druhé polovině 11. století na území Dekánu v Indii. Jedná se o první text, který definuje systém jógy, jejíž primární metodou mají být fyzická cvičení. Zavádí mnoho… ❧.


Technická sekce