Átharvana Jóga ®

Přednáška bude již za 17 dní   🖋

Úvodní stránka

Těm, kdo navštěvují cvičební kurzy Átharvana jógy nebo námi pořádané přednášky a programy, jsme prostřednictvím této stránky zpřístupnili rozmanité doplňující informace, díky kterým budou lépe připraveni k samostatnému rozvoji vědomostí ohledně teorie a praxe dávnověké cesty, založené na životní moudrosti starobylých indických zřeců.

Z důvodů interního rozvrhu těchto stránek bude obsah zpřístupněn pouze řádně registrovaným a přihlášeným uživatelům. Registrace do těchto stránek je zdarma a můžete ji provést sami. Pokud navštěvujete tento web často, chodíte na přednášky, nebo jste s námi v blízkém kontaktu, bude během několika dní navýšeno vaše oprávnění, abyste získali odpovídající přístup k námi publikovaným materiálům. Běžným uživatelům bude toto právo navyšováno postupně, s přihlédnutím k jejich zájmu, informacím, které nám poskytli při registraci a opakované, aktivní návštěvnosti stránek.

Pro více informací o přístupu do zabezpečených sekcí, anebo vyskytnou-li se potíže s přihlašováním nebo registrací, můžete využít sekci „časté otázky“ a také nás můžete „kontaktovat“.

Nabídka četby

Část první ➟ Jógová omezení — z Džábála Darśana Upanišad, pojednává o józe a věnuje se rozboru omezení, která na sebe adept dobrovolně bere, aby přemáhal svou zvířecí podstatu a jednal civilizovaně. Poté co je vyložena jóga jako stezka osmi oddílů, pozornost je směřována k prvnímu z nich, kterým jsou … 

Nauka třetí ➟ Rozmanitá zpevnění těla — z Hathajóga Pradípiky podrobně pojednává o pečetích těla, jejichž cvičení vede k probuzení a pozvednutí stočené hadí energie, zvané Kuńdalí. Adept, který tuto energii pozvedl, dosáhl stavu, ve kterém se jeho tělo udržuje mladé a vitální, takže se o něm říká, … 

Nauka sedmá ➟ Druhy jógového transu — šestá kapitola z Ghéranda-Samhity pojednává o různých typech jógového transu. Maje učitele za svůj vzor, měl by se adept poučit o rozdílu mezi fyzickým a duševním a uvědomovat se jako Brahma přítomné ve fyzickém těle. Za pomoci různých pečetí jógy a s pomocí … 

Tři témata webu

sámkhya
sambandha-džňána — seznámení s problematikou nauky života
jóga
abhyása-kriyá — cvičení s důrazem na meditaci a životní styl
védánta
prayódžana-vidyá — studium nejvyšší podstaty a konečného cíle

Představují tři pilíře jediného myšlenkového systému, který ukazuje člověku praktickou cestu k osobnímu rozvoji a oproštění od vlivů Samsáry. Rozdělení je založeno na analýze obsahu jógových nauk. Samotná jóga představuje druhou skupinu. Podle uvedených kategorií byl uspořádán i tento web. V každé z jednotlivých sekcí budou zařazovány rozmanité texty, přináležející k příslušné skupině jmenovaných vědění. Podstatou nauky je znát důvody proč se věnovat józe, vědět jakým způsobem jógu praktikovat jako metodiku života, a v posledku znát i konečný cíl takovéto cesty.

Pět sekcí těchto stránek

Stránky jsou rozděleny do sekcí, které odpovídají základnímu členění témat. První sekce se zabývá poznáním světa, druhá sekce obsahuje praktická cvičení. Třetí sekce je věnována mantrám, zatímco čtvrtá se věnuje naukám. Poslední sekce je zasvěcena rozjímání o Absolutním.

1. Darśana

sambandha-džňána — obsahuje traktáty jejichž snahou je přiblížit člověku z filosofického hlediska problematiku světa ve kterém žije a seznámit jej s myšlenkami, kterým se lidstvo věnuje již po velice dlouhou dobu. Naleznete zde mnoho inspirace k samostatnému přemýšlení a podnětné inspirace k přemýšlení, …

2. Sádhana

déha-abhyása — je zaměřena na praktickou stránku duchovního života a obsahuje podrobné popisy vybraných cvičení Hathajógy. Jóga je komplexní systém, zahrnující mnohé samostatné disciplíny. Každá taková disciplína nějakým způsobem napomáhá v našem duchovním nebo fyzickém …

3. Mantra

manó-'bhyása — pojednává o mantrách a obsahuje nejrůznější vybrané mantry, vhodné ke každodenní nebo příležitostné recitaci. Vybrané mantry jsou považovány za velmi mocné a mohou pocházet přímo z Véd, nebo z dalších textů, jako jsou Bráhmany, Upanišady, Mahábhárata, …

4. Śástra

abhyása-vidyá — si klade za cíl, seznámit čtenáře s vybranými pasážemi nejdůležitějších indických „duchovně-naučných“ textů. Kdokoli se vážně zajímá o indické nauky, měl by si veškeré uvedené příspěvky pečlivě, samostatně prostudovat. Sekce již nyní …

5. Brahma

prayódžana-vidyá — nabízí konečné závěry různých významných existenciálně (ástika) laděných škol duchovního života, a jejich názory na „Nejvyšší Skutečnost“, často sjednocenou pod obecným pojmem Brahma.


Citáty pro inspiraci

यन्मायया मोहितचेतसोममात्मानमापूर्णमलब्धवन्तः ।
परं विदग्धोदरपूरणाय भ्रमन्ति काका इव सूरयोऽपि ॥

Jak iluzí Mojí zmatené jsou mysli, ducha neobdrží plně,
vyššího zasycení břicha, toulají se jako havrani i moudří.

… Maitreyí Upanišad (2.25)

सम्यग्दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया ।
मायाविरचिते लोके चरेन्न्यस्य कलेवरम् ॥

S rozumem plně prozřelým, užitím odříkání jógy,
v světě tvořeném klamem, ať žije odvržením těla.

… Bhágavata Puráńa (3.31.48)

उद् व॒यं तम॑स॒स्परि॒ रोह॑न्तो॒ नाक॑मुत्त॒मम् ।
दे॒वं दे॑व॒त्रा सूर्य॒मग॑न्म॒ ज्योति॑रुत्त॒मम् ॥

My vzhůru nad temnotu derouce se do nejvyššího nebe,
za bohem bohů, Sluncem, došli jsme nejvyššího světla.

… Śaunakíya Atharvana Samhitá (7.53.7)


Motivace

Pro běžného člověka, žijícího v moderním světě, může být poněkud nezvyklé a připadat mu zpátečnické, zabývat se něčím jako je starobylá jógová nauka. Vždyť cvičení by přece mělo být dostatečné. To si také mnoho cvičenců myslí. Naše stránky se pokusí Vás přesvědčit o tom, že co se jógy týče, můžete se toho dozvědět mnoho právě z textů. Když toho využijete, budou se vám ona záhadná cvičení jógy provádět daleko snáze, neboť budete mnohem lépe rozumět jejich pravé podstatě a zároveň získáte i příležitost pochopit skutečné hodnoty, kvůli kterým vlastně cvičíte. Používat jógu jen pro rozvoj tělesného zdraví je hrubé podcenění jejího mnohem širšího významu a smyslu. Najděte si tedy i Vy svou klidnou chvilku a můžete se s námi na těchto stránkách zamýšlet a hloubat nad myšlenkami těch, kteří stáli u jejího zrodu a zanechali nám po sobě návody jak a proč ji následovat, jak se rozvíjet a žít podle ní.

Technický dodatek

Několik důležitých informací ohledně vyhotovení těchto stránek: Stránky běží na publikačním stroji JaFa Engine 5.79, což nám umožňuje poměrně jednoduchou správu jejch obsahu. Texty, uváděné na stránkách, zahrnujíce komentáře i překlady, stejně jako původní zdrojový materiál, mohou a budou procházet průběžnými revizemi. Doporučujeme tedy číst články nejlépe přímo z online webového rozhraní. Přesto že má tento web přívětivou podporu tisku, měli byste vědět, že jakékoli vytištěné příspěvky podléhají autorským právům. Současně také, díky průběžným revizím, mohou tištěné verze ve svém obsahu postupně zastarávat. Děkujeme za pochopení a přejeme všem čtenářům, aby získali to, pro co sem přišli.


Agni-Varman
… koordinátor Átharvana Vidyálaya

 
.: mobil : e-kniha :. © Agni Varman 1999-2017
 

Přihlášení

Přihlašte se do aplikace:Registrace
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

  • 17.08.2017 – Dokončení překladu druhé kapitoly z jedenáctého dílu Bhágavata Puráńy, nazvané Duchovní stezka Bhágavaty☚ Duchovní stezka Bhágavaty – se zabývá popisem cesty Bhágavatů a jejich vnímání světa, vycházejícího z nejvyššího božského Já. Oddaný boha se jemu věnuje s nejvyšší péčí a k okolním rozruchům zůstává… ❧, popisující duchovní stezku uctívače neklesajícího Boha Náráyany.
  • 27.06.2017 – Zahájení překladu druhé kapitoly z jedenáctého dílu Bhágavata Puráńy, nazvané Duchovní stezka Bhágavaty☚ Duchovní stezka Bhágavaty – se zabývá popisem cesty Bhágavatů a jejich vnímání světa, vycházejícího z nejvyššího božského Já. Oddaný boha se jemu věnuje s nejvyšší péčí a k okolním rozruchům zůstává… ❧, popisující duchovní stezku uctívače neklesajícího Boha Náráyany.
  • 20.06.2017 – Dokončeno překladu Dhyánabindu Upanišad, nazvané Meditační krůpěj☚ Dhyánabindu Upanišad – se zabývá meditační praxí jógy. Úvodní část věnuje rozboru slabiky Óm a tomu jak bývá spojována s abstraktní představou o rozdělení světa. Slabika Óm je chápána být zdrojem bohů i lidského… ❧, popisující proces dosažení nejvyššího za pomoci osmi stupňové cesty jógy.
  • 20.03.2017 – Dokončeno komentování Nádabíndú Upanišad, nazvané O mystickém doznívání☚ Nádabindú Upanišad – se zabývá dozníváním zvuku, zakončeným v neznělé jednobodovosti, ve které vědomí dosahuje klidu a blaženosti sjednocení s Absolutnem. Text nejprve provádí rozbor slabiky ÓM, jejích částí a dob recitace. Uvádí… ❧, vysvětlující proces vymanění se z mentálních svazků soustředěním na zvuk.


Technická sekce