Átharvana Jóga ®

Přednáška bude již za 17 dní   🖋

Úvodní stránka

Těm, kdo navštěvují cvičební kurzy Átharvana jógy nebo námi pořádané přednášky a programy, jsme prostřednictvím této stránky zpřístupnili rozmanité doplňující informace, díky kterým budou lépe připraveni k samostatnému rozvoji vědomostí ohledně teorie a praxe dávnověké cesty, založené na životní moudrosti starobylých indických zřeců.

Z důvodů interního rozvrhu těchto stránek bude obsah zpřístupněn pouze řádně registrovaným a přihlášeným uživatelům. Registrace do těchto stránek je zdarma a můžete ji provést sami. Pokud navštěvujete tento web často, chodíte na přednášky, nebo jste s námi v blízkém kontaktu, bude během několika dní navýšeno vaše oprávnění, abyste získali odpovídající přístup k námi publikovaným materiálům. Běžným uživatelům bude toto právo navyšováno postupně, s přihlédnutím k jejich zájmu, informacím, které nám poskytli při registraci a opakované, aktivní návštěvnosti stránek.

Pro více informací o přístupu do zabezpečených sekcí, anebo vyskytnou-li se potíže s přihlašováním nebo registrací, můžete využít sekci „časté otázky“ a také nás můžete „kontaktovat“.

Nabídka četby

Kali Santarana — pozdní, sektářský náboženský text, oslavující posvátnou recitaci jmen indického boha Hariho. Odkazovaný text se řadí mezi Upanišady jen velmi nesnadno. Jedná se však o poměrně často odkazovaný, primitivní materiál, který nabízí pouze několik málo konkrétních, … 

Vrcholné zaměření — obsahuje velmi stručný popis dosažení nejvyššího cíle skrze pozvedání životní síly vzhůru k temeni, za současné recitace jednoslabičného Brahma v podobě posvátné slabiky ÓM. Prováděje toto, adept současně svou mysl upíná na nejvyšší místo, totožné … 

O síle soustředění — zabývá se mocí koncentrace a přirozenými silami, které plynou ze soustředěného stavu vědomí. Popisuje vnitřní oddíly jógy a to, co leží za uvědomělým transem. Různé podněty, které povstávají ve vědomí, je třeba nechat zaniknout. Vědomí bez podnětů, … 

Tři témata webu

sámkhya
sambandha-džňána — seznámení s problematikou nauky života
jóga
abhyása-kriyá — cvičení s důrazem na meditaci a životní styl
védánta
prayódžana-vidyá — studium nejvyšší podstaty a konečného cíle

Představují tři pilíře jediného myšlenkového systému, který ukazuje člověku praktickou cestu k osobnímu rozvoji a oproštění od vlivů Samsáry. Rozdělení je založeno na analýze obsahu jógových nauk. Samotná jóga představuje druhou skupinu. Podle uvedených kategorií byl uspořádán i tento web. V každé z jednotlivých sekcí budou zařazovány rozmanité texty, přináležející k příslušné skupině jmenovaných vědění. Podstatou nauky je znát důvody proč se věnovat józe, vědět jakým způsobem jógu praktikovat jako metodiku života, a v posledku znát i konečný cíl takovéto cesty.

Pět sekcí těchto stránek

Stránky jsou rozděleny do sekcí, které odpovídají základnímu členění témat. První sekce se zabývá poznáním světa, druhá sekce obsahuje praktická cvičení. Třetí sekce je věnována mantrám, zatímco čtvrtá se věnuje naukám. Poslední sekce je zasvěcena rozjímání o Absolutním.

1. Darśana

sambandha-džňána — obsahuje traktáty jejichž snahou je přiblížit člověku z filosofického hlediska problematiku světa ve kterém žije a seznámit jej s myšlenkami, kterým se lidstvo věnuje již po velice dlouhou dobu. Naleznete zde mnoho inspirace k samostatnému přemýšlení a podnětné inspirace k přemýšlení, …

2. Sádhana

déha-abhyása — je zaměřena na praktickou stránku duchovního života a obsahuje podrobné popisy vybraných cvičení Hathajógy. Jóga je komplexní systém, zahrnující mnohé samostatné disciplíny. Každá taková disciplína nějakým způsobem napomáhá v našem duchovním nebo fyzickém …

3. Mantra

manó-'bhyása — pojednává o mantrách a obsahuje nejrůznější vybrané mantry, vhodné ke každodenní nebo příležitostné recitaci. Vybrané mantry jsou považovány za velmi mocné a mohou pocházet přímo z Véd, nebo z dalších textů, jako jsou Bráhmany, Upanišady, Mahábhárata, …

4. Śástra

abhyása-vidyá — si klade za cíl, seznámit čtenáře s vybranými pasážemi nejdůležitějších indických „duchovně-naučných“ textů. Kdokoli se vážně zajímá o indické nauky, měl by si veškeré uvedené příspěvky pečlivě, samostatně prostudovat. Sekce již nyní …

5. Brahma

prayódžana-vidyá — nabízí konečné závěry různých významných existenciálně (ástika) laděných škol duchovního života, a jejich názory na „Nejvyšší Skutečnost“, často sjednocenou pod obecným pojmem Brahma.


Citáty pro inspiraci

ब्रह्मा पूरक इत्युक्तो विष्णुः कुम्भक उच्यते ।
रेचो रुद्र इति प्रोक्तः प्राणायामस्य देवताः ॥

Brahmá to je nádech. Višńu dechu zadržení.
Výdechem je Rudra. Božstva regulace dechu.

… Dhyánabindu Upanišad (21)

यथा तृतीयकाले तु रविः प्रत्याहरेत्प्रभाम् ।
तृतीयाङ्गस्थितो योगी विकारं मानसं हरेत् ॥

Jak ve třetím údobí dne Slunce stahuje svou zář,
jógin umístěný ve třetí fázi jógy, pozbude proměn mysli.

… Jóga-čúdámańi Upanišad (121)

उदु॑त्त॒ममं व॑रुण॒ पाश॑म॒स्मदवा॑ध॒मं वि म॑ध्य॒मं श्र॑थाय ।
अधा॑ व॒यमा॑दित्य व्र॒ते तवाना॑गसो॒ अदि॑तये स्याम ॥

To nejvyšší, Ó Varuńo, pouto naše, nejnižší i střední rozetni,
abychom, Ádityo, v závazku Tvém, bez hříchu na Zemi byli.

… Śaunakíya Atharvana Samhitá (7.83.3)


Motivace

Pro běžného člověka, žijícího v moderním světě, může být poněkud nezvyklé a připadat mu zpátečnické, zabývat se něčím jako je starobylá jógová nauka. Vždyť cvičení by přece mělo být dostatečné. To si také mnoho cvičenců myslí. Naše stránky se pokusí Vás přesvědčit o tom, že co se jógy týče, můžete se toho dozvědět mnoho právě z textů. Když toho využijete, budou se vám ona záhadná cvičení jógy provádět daleko snáze, neboť budete mnohem lépe rozumět jejich pravé podstatě a zároveň získáte i příležitost pochopit skutečné hodnoty, kvůli kterým vlastně cvičíte. Používat jógu jen pro rozvoj tělesného zdraví je hrubé podcenění jejího mnohem širšího významu a smyslu. Najděte si tedy i Vy svou klidnou chvilku a můžete se s námi na těchto stránkách zamýšlet a hloubat nad myšlenkami těch, kteří stáli u jejího zrodu a zanechali nám po sobě návody jak a proč ji následovat, jak se rozvíjet a žít podle ní.

Technický dodatek

Několik důležitých informací ohledně vyhotovení těchto stránek: Stránky běží na publikačním stroji JaFa Engine 5.75, což nám umožňuje poměrně jednoduchou správu jejch obsahu. Texty, uváděné na stránkách, zahrnujíce komentáře i překlady, stejně jako původní zdrojový materiál, mohou a budou procházet průběžnými revizemi. Doporučujeme tedy číst články nejlépe přímo z online webového rozhraní. Přesto že má tento web přívětivou podporu tisku, měli byste vědět, že jakékoli vytištěné příspěvky podléhají autorským právům. Současně také, díky průběžným revizím, mohou tištěné verze ve svém obsahu postupně zastarávat. Děkujeme za pochopení a přejeme všem čtenářům, aby získali to, pro co sem přišli.


Agni-Varman
… koordinátor Átharvana Vidyálaya

 
.: mobil : e-kniha :. © Agni Varman 1999-2017
 

Přihlášení

Přihlašte se do aplikace:Registrace
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

  • 20.03.2017 – Dokončeno komentování Nádabíndú Upanišad, nazvané O mystickém doznívání☚ Nádabindú Upanišad – se zabývá dozníváním zvuku, zakončeným v neznělé jednobodovosti, ve které vědomí dosahuje klidu a blaženosti sjednocení s Absolutnem. Text nejprve provádí rozbor slabiky ÓM, jejích částí a dob recitace. Uvádí… ❧, vysvětlující proces vymanění se z mentálních svazků soustředěním na zvuk.
  • 29.01.2017 – Zahájeno překládání první kapitoly Sámkhya Pravačana Sútry, nazvané Pojednání o námětech☚ Pojednání o námětech – úvodní kapitola Sámkhya Sútry, ve které se definují pojmy. Podrobnější popis bude doplněn později. ❧, která uvozuje základní téma Sámkhjové nauky, kterým je odstranění utrpení.
  • 27.01.2017 – Dokončeno překládání třinácté kapitoly sedmého oddílu Bhágavata Puráńy, nazvané Řádnost nejvznešenějších☚ Řádnost nejvznešenějších – pojednává o chování nejvýše povzneseného, který je odpoután od světských záležitostí, protože si uvědomuje jejich pomíjivost. V úvodní části mudrc Nárada sděluje pravidla, podle kterých… ❧, která pojednává o životních zájmech asketického světce.
  • 25.12.2016 – Dokončeno překládání Íśávásya Upanišad, nazvané Poučení o vesmírném Vládci☚ Íśávásya Upanišad – se nachází na konci Káńva samhity světlé Yadžur védy a v určité obměně pak i na konci Vádžasenéyí samhity. Poučuje člověka o tom, že je součástí širšího světa, ve kterém… ❧, pocházející ze starobylé Káńva Yadžurvéda Samhity.
  • 23.12.2016 – Zahájeno překládání Íśávásya Upanišad, nazvané Poučení o vesmírném Vládci☚ Íśávásya Upanišad – se nachází na konci Káńva samhity světlé Yadžur védy a v určité obměně pak i na konci Vádžasenéyí samhity. Poučuje člověka o tom, že je součástí širšího světa, ve kterém… ❧, pocházející ze starobylé Káńva Yadžurvéda Samhity.

Vylepšení webu

  • 5.11.2016 – Některé z odkazů do pomocných sekcí jsme se rozhodli přejmenovat tak, aby byly v co nejlepší shodě s jejich aktuálním obsahem. Zároveň došlo i k reorganizaci bloků postranních sekcí. V některých případech došlo i k úpravě jejich nadpisů.


Technická sekce