Átharvana Jóga ®

Přednáška bude již za 23 dní   🖋

Úvod

Těm, kdo navštěvují cvičební kurzy Átharvana jógy nebo námi pořádané přednášky a programy, jsme prostřednictvím našich stránek zpřístupnili informace, díky nimž doufáme, že budou lépe připraveni k rozvoji vlastních vědomostí ohledně duchovní praxe, založené na nedocenitelné moudrosti původních indických zřeců.

Z důvodů interního rozvrhu těchto stránek bude obsah zpřístupněn pouze řádně registrovaným a přihlášeným uživatelům. Registrace do těchto stránek je zdarma a můžete ji provést sami. Pokud navštěvujete tento web často, chodíte na přednášky, nebo jste s námi v blízkém kontaktu, bude během několika dní navýšeno vaše oprávnění, abyste získali odpovídající přístup k námi publikovaným materiálům. Běžným uživatelům bude toto právo navyšováno postupně, s přihlédnutím k jejich zájmu, informacím, které nám poskytli při registraci a opakované, aktivní návštěvnosti stránek.

Pro více informací o přístupu do zabezpečených sekcí, anebo vyskytnou-li se potíže s přihlašováním nebo registrací, můžete využít sekci „časté otázky“ a také nás můžete „kontaktovat“.

Nabídka okamžité četby

Charakteristiky Brahma — i přes svou zdánlivou temnost, představuje velmi závažný výklad k nauce Upanišad s ohledem na povahu a význam některých stěžejních pasáží, které by jinak mohly být snadno dezinterpretovány. Jako historický text je pro nás vodítkem k tomu, jak byly tyto úseky textů chápány Bádariho … 

Kapitola šestá ➟ Sláva Jediného Nejvyššího — oslavuje Jediného Boha a odvrhuje materialismus jako filosofii bláznů. Věnuje se vysvětlujícím popisům fungování světa a oslavuje Nejvyšší Bytost jako skutečný zdroj veškerého projevení. Upnutím se k tomuto Jedinému Tvoru, dosahuje individuální bytost své osobní spásy. Jedním … 

Átharvana Vidyá — je začátkem Mundaka upanišady a vysvětluje předávání posvátné nauky od dávnověku až do současnosti. Vyzvedává asketický život, zasvěcený duchovnímu rozjímání v ústraní, nad materialistický život, plný tužeb. Vysvětleno je, jak důležité … 

Tři hlavní témata Tantry

Sámkhya
sambandha-džňána — seznámení se s povahou projeveného vesmíru
Jóga
abhyása-kriyá — praktická cvičení s důrazem na meditaci a životní styl
Védánta
prayódžana-vidyá — studium Brahma, nejvyšší podstaty a konečného cíle

Představují tři pilíře jediného myšlenkového systému, který ukazuje člověku praktickou cestu k osobnímu rozvoji a oproštění od vlivů Samsáry. Rozdělení je založeno na analýze obsahu jógových nauk. Samotná jóga představuje druhou skupinu. Podle uvedených kategorií byl uspořádán i tento web. V každé z jednotlivých sekcí budou zařazovány rozmanité texty, přináležející k příslušné skupině jmenovaných vědění. Podstatou nauky je znát důvody proč se věnovat józe, vědět jakým způsobem jógu praktikovat jako metodiku života, a v posledku znát i konečný cíl takovéto cesty.

Pět sekcí našich webových stránek

Stránky jsou rozděleny do sekcí, které odpovídají základnímu členění témat. První sekce se zabývá poznáním světa, druhá sekce obsahuje praktická cvičení. Třetí sekce je věnována mantrám, zatímco čtvrtá se věnuje naukám. Poslední sekce je zasvěcena rozjímání o Absolutním.

1. Darśana

sambandha-džňána — obsahuje traktáty jejichž snahou je přiblížit člověku z filosofického hlediska problematiku světa ve kterém žije a seznámit jej s myšlenkami, kterým se lidstvo věnuje již po velice dlouhou dobu. Naleznete zde mnoho inspirace k samostatnému přemýšlení a podnětné inspirace k přemýšlení, …

2. Sádhana

déha-abhyása — je zaměřena na praktickou stránku duchovního života a obsahuje podrobné popisy vybraných cvičení Hathajógy. Jóga je komplexní systém, zahrnující mnohé samostatné disciplíny. Každá taková disciplína nějakým způsobem napomáhá v našem duchovním nebo fyzickém …

3. Mantra

manó-'bhyása — pojednává o mantrách a obsahuje nejrůznější vybrané mantry, vhodné ke každodenní nebo příležitostné recitaci. Vybrané mantry jsou považovány za velmi mocné a mohou pocházet přímo z Véd, nebo z dalších textů, jako jsou Bráhmany, Upanišady, Mahábhárata, …

4. Śástra

abhyása-vidyá — si klade za cíl, seznámit čtenáře s vybranými pasážemi nejdůležitějších indických „duchovně-naučných“ textů. Kdokoli se vážně zajímá o indické nauky, měl by si veškeré uvedené příspěvky pečlivě, samostatně prostudovat. Sekce již nyní …

5. Brahma

prayódžana-vidyá — nabízí konečné závěry různých významných existenciálně (ástika) laděných škol duchovního života, a jejich názory na „Nejvyšší Skutečnost“, často sjednocenou pod obecným pojmem Brahma.


Verše pro inspiraci

एकत्वं प्राणमनसोरिन्द्रियाणां तथैव च ।
सर्वभावपरित्यागो योग इत्यभिधीयते ॥

Jednota dechu, mysli a také smyslů,
odvržení všech povah, to nazývá se jóga.

… Maitráyaní Upanišad (6.25)

यन्मायया मोहितचेतसोममात्मानमापूर्णमलब्धवन्तः ।
परं विदग्धोदरपूरणाय भ्रमन्ति काका इव सूरयोऽपि ॥

Jak iluzí Mojí zmatené jsou mysli, ducha neobdrží plně,
vyššího zasycení břicha, toulají se jako havrani i moudří.

… Maitreyí Upanišad (2.25)

अ॒नृ॒णा अ॒स्मिन्न॑नृ॒णाः पर॑स्मिन् तृ॒तीये॑ लो॒के अ॑नृ॒णाः स्या॑म ।
ये दे॑व॒यानाः॑ पितृ॒याणा॑श्च लो॒काः सर्वा॑न् प॒थो अ॑नृ॒णा आ क्षि॑येम ॥

Bez dluhů v tomto, bez dluhů na onom, ve třetím světě bez dluhů buďme.
Jež cesty božské i cesty předků, světy, na všech poutích bez dluhů ať jdeme.

… Śaunakíya Atharvana Samhitá (6.117.3)


Naše motivace

Pro běžného člověka, žijícího v moderním světě, může být poněkud nezvyklé a připadat mu zpátečnické, zabývat se něčím jako je starobylá jógová nauka. Vždyť cvičení by přece mělo být dostatečné. To si také mnoho cvičenců myslí. Naše stránky se pokusí Vás přesvědčit o tom, že co se jógy týče, můžete se toho dozvědět mnoho právě z textů. Když toho využijete, budou se vám ona záhadná cvičení jógy provádět daleko snáze, neboť budete mnohem lépe rozumět jejich pravé podstatě a zároveň získáte i příležitost pochopit skutečné hodnoty, kvůli kterým vlastně cvičíte. Používat jógu jen pro rozvoj tělesného zdraví je hrubé podcenění jejího mnohem širšího významu a smyslu. Najděte si tedy i Vy svou klidnou chvilku a můžete se s námi na těchto stránkách zamýšlet a hloubat nad myšlenkami těch, kteří stáli u jejího zrodu a zanechali nám po sobě návody jak a proč ji následovat, jak se rozvíjet a žít podle ní.

Závěr

Několik důležitých informací ohledně vyhotovení těchto stránek: Stránky běží na publikačním stroji JaFa Engine 5.82, což nám umožňuje poměrně jednoduchou správu jejch obsahu. Texty, uváděné na stránkách, zahrnujíce komentáře i překlady, stejně jako původní zdrojový materiál, mohou a budou procházet průběžnými revizemi. Doporučujeme tedy číst články nejlépe přímo z online webového rozhraní. Přesto že má tento web přívětivou podporu tisku, měli byste vědět, že jakékoli vytištěné příspěvky podléhají autorským právům. Současně také, díky průběžným revizím, mohou tištěné verze ve svém obsahu postupně zastarávat. Děkujeme za pochopení a přejeme všem čtenářům, aby získali to, pro co sem přišli.


Agni-Varman
… koordinátor Átharvana Vidyálaya

 
 
.: mobil : e-kniha :. © Agni Varman 1999-2018
 

Přihlášení

Přihlašte se do aplikace:Registrace
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

  • 4.12.2018 – Dokončeno překládání 24. kapitoly Bhágavata Puráńy, nazvané Sumarizace sámkhjové nauky☚ podává sumarizaci do sámkhjové nauky, zabývající se postupnou evolucí základních podstat fyzického světa, tak jak jsou v této nauce definovány, z původní Prakŕti, mající třech kvalit, pod dohledem vědomého Já, bytosti zvané Puruša…. ❧, která vysvětluje principy evoluce hmoty, základních prvků a vesmírných božstev, dle původních představ.
  • 20.10.2018 – Zahájeno překládání 24. kapitoly Bhágavata Puráńy, nazvané Sumarizace sámkhjové nauky☚ podává sumarizaci do sámkhjové nauky, zabývající se postupnou evolucí základních podstat fyzického světa, tak jak jsou v této nauce definovány, z původní Prakŕti, mající třech kvalit, pod dohledem vědomého Já, bytosti zvané Puruša…. ❧, která vysvětluje principy evoluce hmoty, základních prvků a vesmírných božstev, dle původních představ.
  • 11.10.2018 – Dokončeno překládání Amŕtanáda Upanišad, nazvané O nesmrtelném znění☚ Amŕta-náda Upanišad – jógová upanišad, zevrubně popisuje, kterak skrze jógu dosáhne adept dokonalosti, a již se znovu nenarodí. V průběhu výkladu se dotýká mnoha stěžejních témat jógy, mezi která patří dechová cvičení a práce… ❧, pojednávající o procesu dosažení dokonalosti skrze tradiční cestu mystické jógy, spojenou s transformací dechu v energii, prostupující šesti centry těla.
  • 23.8.2018 – Zahájeno překládání páté kapitoly Sámkhja Sútry, nazvané Vyvracení nedorozumění☚ pátá kapitola Sámkhya Sútry, zabývající se rozborem různých témat a tradičních pojetí a vyvrácením nesprávných pochopení a názorů. Podrobnější popis bude přidán s dokončením překladu. ❧, ve které je vyvráceno mnoho nedorozumění ohledně sámkhjové nauky i sútry samotné.
  • 23.8.2018 – Dokončeno překládání čtvrté kapitoly Sámkhja Sútry, nazvané Způsoby odhalení pravdy☚ čtvrtá kapitola Sámkhya Sútry, popisující způsoby dosažení pravého poznání. Adept by se měl věnovat své duchovní praxi s pečlivostí a bez nevhodných očekávání, a postupně se zbavit svých špatností a tužeb. Když bude… ❧, která v příkladech pojednává o způsobech, kterými je možné se osvobodit od vlivu hmoty.


Technická sekce