Átharvana Jóga ®

Přednáška bude již za 8 dní   🖋

Úvodní stránka

Těm, kdo navštěvují cvičební kurzy Átharvana jógy nebo námi pořádané přednášky a programy, jsme prostřednictvím této stránky zpřístupnili rozmanité doplňující informace, díky kterým budou lépe připraveni k samostatnému rozvoji vědomostí ohledně teorie a praxe dávnověké cesty, založené na životní moudrosti starobylých indických zřeců.

Z důvodů interního rozvrhu těchto stránek bude obsah zpřístupněn pouze řádně registrovaným a přihlášeným uživatelům. Registrace do těchto stránek je zdarma a můžete ji provést sami. Pokud navštěvujete tento web často, chodíte na přednášky, nebo jste s námi v blízkém kontaktu, bude během několika dní navýšeno vaše oprávnění, abyste získali odpovídající přístup k námi publikovaným materiálům. Běžným uživatelům bude toto právo navyšováno postupně, s přihlédnutím k jejich zájmu, informacím, které nám poskytli při registraci a opakované, aktivní návštěvnosti stránek.

Pro více informací o přístupu do zabezpečených sekcí, anebo vyskytnou-li se potíže s přihlašováním nebo registrací, můžete využít sekci „časté otázky“ a také nás můžete „kontaktovat“.

Nabídka četby

Karmanový zákon — pojednává o reinkarnaci. Základní myšlenka se odvíjí od principu navázání na započatou práci. Jedno tělo duch získává zatímco jiné opouští, podle principu zásluh. Jsou popsána dvě těla, hrubé hmotné a jemné příčinné. S jemným tělem pak … 

Díl šestý ➟ Odhalení velejemné dráhy — je šestá kapitola Jóga-Šikha Upanišady, která je přirozeným vyústěním popisů různých způsobů provádění cvičení na cestě mystické jógy. Základním tématem této kapitoly je centrální kanál v míše, zvaný Sušumná, na … 

Tři témata webu

sámkhya
sambandha-džňána — seznámení s problematikou nauky života
jóga
abhyása-kriyá — cvičení s důrazem na meditaci a životní styl
védánta
prayódžana-vidyá — studium nejvyšší podstaty a konečného cíle

Představují tři pilíře jediného myšlenkového systému, který ukazuje člověku praktickou cestu k osobnímu rozvoji a oproštění od vlivů Samsáry. Rozdělení je založeno na analýze obsahu jógových nauk. Samotná jóga představuje druhou skupinu. Podle uvedených kategorií byl uspořádán i tento web. V každé z jednotlivých sekcí budou zařazovány rozmanité texty, přináležející k příslušné skupině jmenovaných vědění. Podstatou nauky je znát důvody proč se věnovat józe, vědět jakým způsobem jógu praktikovat jako metodiku života, a v posledku znát i konečný cíl takovéto cesty.

Pět sekcí těchto stránek

Stránky jsou rozděleny do sekcí, které odpovídají základnímu členění témat. První sekce se zabývá poznáním světa, druhá sekce obsahuje praktická cvičení. Třetí sekce je věnována mantrám, zatímco čtvrtá se věnuje naukám. Poslední sekce je zasvěcena rozjímání o Absolutním.

1. Darśana

sambandha-džňána — obsahuje traktáty jejichž snahou je přiblížit člověku z filosofického hlediska problematiku světa ve kterém žije a seznámit jej s myšlenkami, kterým se lidstvo věnuje již po velice dlouhou dobu. Naleznete zde mnoho inspirace k samostatnému přemýšlení a podnětné inspirace k přemýšlení, …

2. Sádhana

déha-abhyása — je zaměřena na praktickou stránku duchovního života a obsahuje podrobné popisy vybraných cvičení Hathajógy. Jóga je komplexní systém, zahrnující mnohé samostatné disciplíny. Každá taková disciplína nějakým způsobem napomáhá v našem duchovním nebo fyzickém …

3. Mantra

manó-'bhyása — pojednává o mantrách a obsahuje nejrůznější vybrané mantry, vhodné ke každodenní nebo příležitostné recitaci. Vybrané mantry jsou považovány za velmi mocné a mohou pocházet přímo z Véd, nebo z dalších textů, jako jsou Bráhmany, Upanišady, Mahábhárata, …

4. Śástra

abhyása-vidyá — si klade za cíl, seznámit čtenáře s vybranými pasážemi nejdůležitějších indických „duchovně-naučných“ textů. Kdokoli se vážně zajímá o indické nauky, měl by si veškeré uvedené příspěvky pečlivě, samostatně prostudovat. Sekce již nyní …

5. Brahma

prayódžana-vidyá — nabízí konečné závěry různých významných existenciálně (ástika) laděných škol duchovního života, a jejich názory na „Nejvyšší Skutečnost“, často sjednocenou pod obecným pojmem Brahma.


Citáty pro inspiraci

ए॒कः पु॒रस्ता॒त् य इ॒दं ब॑भूव॒ यतो॑ बभूव॒ भुव॑नस्य गो॒पाः ।
यमप्ये॑ति॒ भुव॑नं सांपरा॒ये स नो॑ ह॒विर्घृ॒तमि॒दंजु॑षन्तां ॥

Jediný co tímto již od počátku se stal, odkud vznikl onen ochránce světa?
Do kterého svět vchází na konci věků, ať těší se z naší obětní úlitby másla.

… Yadžurvédíya Áyušya Súkta (7)

यथा तृतीयकाले तु रविः प्रत्याहरेत्प्रभाम् ।
तृतीयाङ्गस्थितो योगी विकारं मानसं हरेत् ॥

Jak ve třetím údobí dne Slunce stahuje svou zář,
jógin umístěný ve třetí fázi jógy, pozbude proměn mysli.

… Jóga-čúdámańi Upanišad (121)

दि॒व्यो ग॑न्ध॒र्वो भुव॑नस्य॒ यस्पति॒रेक॑ ए॒व न॑म॒स्यो॑ वि॒क्ष्वीड्यः॑ ।
तं त्वा॑ यौमि॒ ब्रह्म॑णा दिव्य देव॒ नम॑स्ते अस्तु दि॒वि ते॑ स॒धस्थ॑म् ॥

Nebeský Gandharva, jenž panuje Světu, jediný ctihodný, velebený kmeny,
tak k tobě spěji s modlitbou, božský Bože, poklony Tobě, co v nebi dlíš.

… Śaunakíya Atharvana Samhitá (2.2.1)


Motivace

Pro běžného člověka, žijícího v moderním světě, může být poněkud nezvyklé a připadat mu zpátečnické, zabývat se něčím jako je starobylá jógová nauka. Vždyť cvičení by přece mělo být dostatečné. To si také mnoho cvičenců myslí. Naše stránky se pokusí Vás přesvědčit o tom, že co se jógy týče, můžete se toho dozvědět mnoho právě z textů. Když toho využijete, budou se vám ona záhadná cvičení jógy provádět daleko snáze, neboť budete mnohem lépe rozumět jejich pravé podstatě a zároveň získáte i příležitost pochopit skutečné hodnoty, kvůli kterým vlastně cvičíte. Používat jógu jen pro rozvoj tělesného zdraví je hrubé podcenění jejího mnohem širšího významu a smyslu. Najděte si tedy i Vy svou klidnou chvilku a můžete se s námi na těchto stránkách zamýšlet a hloubat nad myšlenkami těch, kteří stáli u jejího zrodu a zanechali nám po sobě návody jak a proč ji následovat, jak se rozvíjet a žít podle ní.

Technický dodatek

Několik důležitých informací ohledně vyhotovení těchto stránek: Stránky běží na publikačním stroji JaFa Engine 5.79, což nám umožňuje poměrně jednoduchou správu jejch obsahu. Texty, uváděné na stránkách, zahrnujíce komentáře i překlady, stejně jako původní zdrojový materiál, mohou a budou procházet průběžnými revizemi. Doporučujeme tedy číst články nejlépe přímo z online webového rozhraní. Přesto že má tento web přívětivou podporu tisku, měli byste vědět, že jakékoli vytištěné příspěvky podléhají autorským právům. Současně také, díky průběžným revizím, mohou tištěné verze ve svém obsahu postupně zastarávat. Děkujeme za pochopení a přejeme všem čtenářům, aby získali to, pro co sem přišli.


Agni-Varman
… koordinátor Átharvana Vidyálaya

 
.: mobil : e-kniha :. © Agni Varman 1999-2017
 

Přihlášení

Přihlašte se do aplikace:Registrace
Přednášky a setkání

Textové přírůstky

  • 29.10.2017 – Započato přidávání vistírna-vinyása, rozsáhlé sestavy☚ Vistírńa vinyása – sestava cviků, které pravidelně cvičíme na našich kurzech jógy, pořádaných v DDM Monet. Podrobný výklad k jednotlivým pozicím bude doplněn po dokončení přidávání veškerých obrázků sestavy. Některé… ❧, kterou cvičíme na pravidelných kurzech v rámci výuky v DDM Monet.
  • 20.10.2017 – Zahájeno překládání druhého oddílu Sámkhya Sútry, nazvaného Duchoslužná příroda☚ Duchuslužná příroda – druhá kapitola Sámkhya Sútry, pojednávající o hmotné přírodě, jednající ve prospěch a v zájmu ducha. Podrobnější popis přidáme po dokončení jejího překladu. ❧, popisující kterak hmotná přírodní energie funguje a koná ve prospěch ducha, který se touží vyjednotit a usebrat.
  • 17.10.2017 – Dokončeno překládání prvního oddílu Sámkhya Sútry, nazvaného Pojednání o námětech☚ Pojednání o námětech – úvodní kapitola Sámkhya Sútry, ve které se definují pojmy jako je hmota a duch. O duchu se praví, že je nesdružený s hmotou a nezávislý, zatímco hmota je svou povahou nečinná až do okamžiku, kdy se k ní duch přiblíží… ❧, popisující vztah hmoty a ducha, a také teorii o svévolném podmínění svrchovaného ducha hmotě tím, že se o ní zajímá, ačkoli je svou podstatou nezávislý.
  • 8.10.2017 – Zahájeno překládání úryvku z desáté kapitoly jedenáctého dílu Bhágavata Puráńy, nazvaného Odklon od světa k duchu☚ Odklon od světa k duchu – úryvek z jedenáctého zpěvu Bhágavata Purány vyjevuje poznání o marnosti materialistického pachtění a směřuje adepta k odklonu od světa, porozuměním, následováním duchovních principů a pokynů učitele, za účelem… ❧, popisující hmotné zapletení a cestu k osvobození a vymanění z vlivu kvalit.
  • 17.08.2017 – Zahájeno překládání úryvku ze třetí kapitoly z jedenáctého dílu Bhágavata Puráńy, nazvaného Tvořivá síla hmoty☚ Tvořivá síla hmoty – přináší popis tvořivé iluzorní energie vesmíru, skrze kterou nejvyšší vládce a božstvo vytváří viditelný svět. Hmotná energie má tři aspekty, tvořivý, zvaný radžas, existenci udržující,… ❧, popisující kterak z nejvyššího vychází hmotný výtvor a v něm se posléze opět rozpouští.


Technická sekce