UMEI-Ryú Nin-pó Taijutsu

JaFa Engine 6.9

ČTĚTE POZORNĚ

Hodláte požádat o zřízení uživatelského účtu?
Registrací se zavazujete dodržovat veškeré podmínky a ujednání, uvedená na této stránce.

Všeobecné podmínky a ujednání

  1. Důrazně zde upozorňujeme na skutečnost, že se hodláte přihlásit na zabezpečené webové stránky! Poskytnete-li své přihlašovací údaje širší veřejnosti za účelem obcházení registrační procedury, vystavujete se postihům ze strany provozovatele tohoto webu. Při zjištění těchto skutečností na základě podrobné webové statistiky bude váš účet mimo jiné neprodleně zrušen!
  2. Vaše osobní informace, které poskytujete v rámci registrace jsou považovány za základní podmínku získání jakékoli formy členství na těchto stránkách. Budeme se velmi usilovat, aby tyto informace neopustily brány naší organizace a nebyly nikým jakkoli zneužívány.
  3. Provozovatel webu si vyhrazuje právo požádat o dodatečné zaslání fotografie člena v digitálním či jiném formátu pro potřebu zařazení do neveřejné databáze členů UMEI. Takovému požadavku však nejste povini vyhovět. V případě nezaslání fotografie bude do databáze na vyhrazené místo umístěno náhradní univerzální anonymní foto.
  4. Provozovatel webu si vyhrazuje možnost kdykoli, dle svého uvážení, přidělit či odebrat kterémukoli registrovanému členu jeho přihlašovací práva i bez písemného vyrozumění, pakliže k tomu pocítí dostatečný důvod. Tímto důvodem může být nepřiměřené chování nebo zneužívání materiálů publikovaných v zabezpečené oblasti webu.
  5. Je striktně zakázáno, bez vyrozumění a písemného souhlasu autora webu, nakládat s obsahem publikovaným na těchto stránkách jakýmkoli komerčním způsobem, prodávat komukoli hesla nebo informace a jakkoli poškozovat jméno a čest autora těchto stránek. Rovněž je zakázáno propagovat materiály ze zabezpečené oblasti mimo tuto oblast. Při zjištění takovéto podezřelé aktivity nebude brán ohled na vedlejší polehčující okolnosti a uživateli bude ihned a natrvalo odepřena možnost přístupu.
  6. Ti, kdo nebudou navštěvovat cvičební kurzy a nebudou s námi dále v aktivním kontaktu, mohou být z rozhodnutí provozovatele webu požádáni o uhrazení pravidelného členského příspěvku, na jehož výši se s nimi provozovatel dohodne. Příspěvek představuje jistou formu vyrovnání za možnost využívání informačních zdrojů těchto webových stránek pro osobní potřebu.
  7. Provozovatel webu je zavázán odpustit placení jakýchkoli poplatků všem řádným členům, kteří navštěvují jeho cvičební kurzy a také komukoli, kdo nějakým výrazným způsobem přispívá a nebo se podílí na vzdělávacím projektu UMEI formou dobrovolné práce či jinou osobní službou. Zároveň si vyhrazujeme možnost udělit vybraným osobám statut čestného člena, který může být osvobozen od poplatků i bez přispívání k tomuto projektu. Podmínkou získání statutu čestného člena je získání výjimečné přízně provozovatele.
  8. Při splnění všech výše zmíněných požadavků a dodržování základních pravidel slušného chování, které zahrnují i osobní odpovědnost za podrobné seznámení se s těmito pravidly a souhlas s jejich uplatňováním, bude osobám zaručen přístup ke vzdělávacím materiálům UMEI, s možností neomezeně jich využívat pro osobní potřebu.

Stanoveno 28. 9. 2009
UMEI Agni Varman